,

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemandır 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre çalışanların sayısına ve iş yeri tehlike sınıfina göre belirlenen sürelerde her iş yerinde iş güvenliği uzmanı görev yapacaktır.

İş Güvenliği Uzmanlarımızla Verdiğimiz Hizmetler

Bünyemizde görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı ; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı olan yönetmelikler kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.
Mevzuat için tıklayın
Mevzuat değişikliği için tıklayın

1)İşyeri Gözetimi

"İşyerinde, gece postaları da dâhil olmak üzere çalışma ortamının gözetimini yapmak, İşyerinde yapılan çalışmaların, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak,"

2)Bakım ve Kontrollerin Takibi

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.
a) Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları ,topraklama tesisatı ve paratonerlerin periyodik kontrollerini takip etmek
b)Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerini takip etmek
c)Basınçlı kapların periyodik kontrollerini takip etmek
d)Kullanılan makine ve techizatların periyodik kontrollerini takip etmek
e) Ortam ölçümleri sonuçlara uygun önlemleri işyeri hekimi ile birlikte belirlemek

3)Acil Durum Önlemleri

"a) Doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak
b) Acil durum müdahale ekiplerinin oluşturulması, eğitimlerinin verilmesi ve tatbikatlarının yapılması.
c)Acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek,

4)Risklerin Değerlendirmesi,Proaktif Düzenlemeler

a)İşyerindeki tehlikelerin belirlenmesi, risk analizinin ve risk değerlendirmesinin yapılması için tehlikelerin kaynağında yok edilmesine yönelik tedbirlere öncelik verilerek ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınması için işyeri hekimi ve yönetim kadrosuyla birlikte işçilerin, temsilcilerinin görüşlerini de alarak gerekli çalışmaları planlamak, ölçüm, analiz ve kontrollerin yapılmasını sağlamak, alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak
b) Belirlenen risklerin ve önleme yöntemlerinin ""Risk Analizi"" formatında hazırlanıp sunulması.
c)Ramak kala olayların tespiti ve kayıt altına alınması
d)İşyerinde yeni bir bölüm veya sistem kurulacağı ya da yeni makine, tezgâh ve cihaz alınacağı durumlarda inceleme ve araştırma yaparak sağlık ve güvenlik yönünden uygun seçim yapılması için işverene tavsiyelerde bulunmak,
e) İşyerlerinin tasarımı, makine ve diğer teçhizatın seçimi ve çalışma sırasında kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması ve organizasyonu konusunda tavsiyede bulunmak,
f)Kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularında işverene tavsiyelerde bulunmak


5)Kurul Toplantılarına Katılmak

a)İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması ve kurula gerekli eğitimlerinin verilmesi.
b)Kurul Toplantılarına katılarak işyeri ortamının gözetimi ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunmak, danışmanlık yapmak
c) kurulda alınan kararların uygulanmasını izlemek,


6)Bilgilendirme ve Kayıt

a) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak.
b)Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
c) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
d) Onaylı defterin (iş güvenliği tespit ve öneri defteri) düzenli olarak tutulması
e)Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.


7)Eğitim

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yıllık planlarının hazırlanıp, eğitimlerin verilmesi