Risk Değerlendirmesi Nedir?

Çalışma ortamında/yönteminde/ekipmanlarında var olan ya da dışarından gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile riskin gerçekleşmesi durumundaki oluşabilecek hasarın analiz edilerek derecelendirilmesi sonucunda kontrol tedbirlerin ve gerçekleşme sürelerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli önleyici çalışmalara denir. Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir. 6331 sayılı Kanunun temel amacı, çalışanların sağlık ve güvenliği için tehlike oluşturan veya oluşturabilecek bütün olumsuzlukları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak, yani önleyiciliktir. Esasen bu yönüyle Risk Değerlendirmesi Kanunun özünü oluşturmaktadır.
Mevzuat İçin tıklayın

Risk Değerlendirmesi Hangi İşyerleri İçin Gerekli ?

Özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, faaliyet konularına bakılmaksızın işçi çalıştıran heryerde gereklidir. Hiçbir ayrım yapmaksızın 30/12/2012 tarihi itibariyle tüm işyerleri için risk değerlendirmesi yapma zorunluluğu başladı. Buna bir kişi çalıştıranişyerleri de dahildir.

Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi

Yapılmış olan risk değerlendirmesi tehlike sınıfına göre: Çok tehlikeli iş yerlerinde en geç 2 yıl da bir Tehlikeli iş yerlerin en geç 4 yıl da bir Az tehlikeli iş yerlerin en geç 6 yıl da bir yenilenir. Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir: İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması, İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler yapılması Üretim yönteminde değişiklikler olması, İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi, Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması, Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi, İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması. 

Ekibimizle Risk Analizi

İşyerinde yapılan tüm işlerin özelliklerini dikkate alarak alanında iş güvenliği uzmanlarımız; işyeri hekimleri, çalışan temsilcileri ve biriminde deneyimli çalışanlar ile koordinasyonu sağlayarak tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dökümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamalarını izleyerek risk değerlendirme raporunu hazırlar. Hazırladığımız rapor düzeltici ve önleyici faaliyetleriyle sürekli iyileşmeyi sağlayacak nitelikte olup, iş sağlığı güvenliği uygulamalarının dayanağını oluşturur.