,

İşyeri Hekimi Kimdir?

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş yeri hekimliği belgesine sahip hekimdir.
Mevzuat için tıklayın
Mevzuat değişikliği için tıklayın

İşyeri Hekimlerimizle Verdiğimiz Hizmetler

Bünyemizde görevlendirilen her İşyeri Hekimi ; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı olan yönetmelikler kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.
a) Gece postaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,
b) İşyerlerinde sağlığa zararlı riskleri tanımlamak ve değerlendirmek,risk analizi çalışmalarına katılmak
c) Kullanılan madde veya maruz kalınan etken neticesinde ortaya çıkabilecek sağlık tehlikelerini belirlemek,
d) İşçilerin işe girişlerinde sağlık muayenelerini yaparak işe uygun olduklarını belirten sağlık raporunu hazırlamak,
e) Yapılan işin özelliğine göre, işin devamı süresince işçilerin periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla yapmak,
f) Sağlık sorunları nedeniyle üç haftadan daha uzun süreli işten uzaklaşmalarda veya meslek hastalıkları, iş kazaları nedeniyle ya da sık tekrarlanan işten uzaklaşmalarda işe dönüş muayenesi yapmak,
g) Gebe veya emziren kadınları, 18 yaşından küçük çalışanları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanları, kronik hastalığı olanları, yaşlıları, malul ve özürlüleri, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanları, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren çalışan gruplarını ; yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirilmelerine özel önem vermek, yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate almak,işe başlamaları, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor hazırlamak ve işlerine uyumlarını sağlamak
h) Gerekli laboratuar tetkiklerini, radyolojik tetkik ve muayeneleri belirlemek ı) Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlayarak yayılmasını önlemeçalışmaları yapmak Koruyucu aşılama uygulamak
j) İşyerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek. İşçiye sağlıklı bir ortamda ve yürütülen işin gerektirdiği kaloriyi karşılayacak nitelikte yemek verilmesi, içme suyu imkanı sağlanması, soyunma odaları, banyo, lavabo ve tuvaletlerin bakımlı ve temiz olması ve genel temizlik donanımının temin edilmesi ve sürdürülmesi, mevcutsa yatakhanelerin sağlığa uygunluğunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak
l) İşyerinde mevcutsa kreş ve çocuk bakım yurdu ile emzirme odalarının sağlık şartlarını kontrol etmek, sağlık şartlarına uygunluğunun sağlanması için tavsiyelerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak,
m) Meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olan ve iş kazası geçiren işçileri izlemek ve bunların kontrolünü yapmak, meslek hastalıkları tanısında yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak,
k) Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili olarak gerektiğinde ölçümler yapılmasını sağlayarak alınan sonuçları değerlendirmek
l) İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunmak, danışmanlık yapmak ve kurulda alınan kararların uygulanmasını izlemek
m) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonunu yapmak, ilgili personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını yürütmek.
n) Yeni teçhizatın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,
o) Yıllık çalışma planını, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak,
p) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak,
r) Çalışanlara İş sağlığı kapsamında gerekli olan eğitimleri planlamak ve eğitimleri uygulamak
s) İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak,